Fakta om fladdermöss

Fladdermöss och Människor

Av Sveriges 19 beskrivna fladdermusarter är 9 arter rödlistade. Alla är dock fredade enligt 3§ jaktlagen och fridlysta enligt Artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser. Dessutom har Sverige förbundit sig att främja fladdermusbestånden och skydda fladdermössens jaktområden och boplatser enligt det internationella avtalet EUROBATS. Detta innebär att man inte får skada eller störa fladdermöss eller förstöra deras boplatser.  I EU:s Habitatdirektiv anges fyra arter för vilka Sverige har skyldighet att skapa särskilda bevarandeområden: större musöra, dammfladdermus, bechsteins fladdermus och barbastell.

Ovanstående innebär att alla ingrepp i naturen eller förändringar som kan tänkas påverka fladdermöss måste utredas. Har ni problem med fladdermöss i ert hus eller ska bygga om? Kontakta Naturvårdsverket, länsstyrelsen eller närmaste kommunekolog. Det går också bra att mejla oss för råd.

 

De förstör inte

Med få undantag (de tropiska tältbyggarna), bygger fladdermöss inga bon. De utnyttjar redan befintliga håligheter och utrymmen, alltifrån jordsvinshålor till ihoprullade bananblad. Fladdermössen använder våra hus på samma sätt som vi, de behöver tak över huvudet, värme och någonstans att föda sina ungar. De gör sällan eller aldrig någon direkt skada men blir de många så kan de skräpa ner och föra oväsen som vilken folksamling som helst. Du märker att du har fladdermöss främst på förekomst av spillning eller på de ljud som fladdermössen har för sig då de har ungar. Men väldigt många husägare lever sida vid sida med fladdermöss i många år utan att ha en aning om det.

 

Lukt

Spillningen är inte helt olik den från möss, men är torrare och smuligare och ofta lite glänsande. Den består endast av insektsdelar och är helt ofarlig. Däremot är den mycket kväverik och är därför bra som gödsel. Fladdermusspillning påverkar inte trävirke eller annat byggnadsmaterial, men kan föra med sig dålig lukt om huset är dåligt ventilerat. I ett välventilerat hus luktar fladdermusspillning inte alls eftersom den då torkar fort. Har man problem med mycket spillning i ett vindsutrymme åtgärdas detta enklast med ett extra innertak (som hindrar spillningen att nå golvet), då fladdermössen håller till vid taknocken. Lukt orsakat av mycket spillning mellan väggar däremot är naturligtvis svårare att åtgärda och det bästa man kan göra är att helt enkelt förbättra ventilationen.

Parasiter och/eller Sjukdomar

Som vilket djur som helst så har fladdermöss en del parasiter. De flesta är specifika för enstaka arter eller större grupper fladdermöss, och alltså inget som drabbar människor. Särskilt inte som fladdermöss och människor sällan delar rum. Men det är klart, har man fladdermöss inne i rummet där man sover, eller om man har en riktigt stor koloni fladdermöss i sitt hus, kan vägglöss teoretiskt sett bli ett problem. Men när problemet blir stort nog, så flyttar fladdermössen för att hitta en ”renare” bostad. Och kanske återkommer de om några år eller så. Har man problem bör man kontakta experter som kan avgöra vad för sorts vägglöss det är. Om det är fladdermuslöss så får man inte bekämpa dessa hur som helst utan tillstånd. Bäst är att kontakta Anticimex eller Naturvårdsverket.

Den mest kända av sjukdomar som många förknippar med fladdermöss är rabies och därför värt att nämna. Rabies är en dödlig virussjukdom som drabbar nervsystemet och smittar främst genom att man blir biten av en smittbärare. Rabies har inte påträffats i Sverige (åtminstone inte sen 1700-talet) och det är inte troligt att man smittas. Man har dock hittat antikroppar oss en grupp vattenfladdermöss i Skåne, vilket innebär att sjukdomen har funnits. Alla däggdjur och alltså fladdermöss kan potentiellt bära viruset. Man skall alltså ha handskar på sig om man hanterar fladdermöss (om man nu måste hantera dem) för säkerhets skull. Särskilt som vissa arter av fladdermöss flyttar söderut och kan bära med sig virus hem. Men jag skulle nog vara mer rädd för en herrelös hund än en fladdermus i detta avseende (eller egentligen i alla avseenden). Jobbar man med däggdjur bör man förstås vara vaccinerad. Du kan läsa mer om rabies här.

Oväsen

Vanligtvis är fladdermöss ganska tysta (åtminstone i våra öron), men har man en yngelkoloni i huset så får man stå ut med lite ljud en kort period varje år (ca juli-augusti). Många tror kanske att de fått möss i huset, men kommer ljuden från taket så kan man nog sluta sig till att det är fladdermöss. Ljuden man hör är kommunikationsläten mellan honor och deras ungar. När ungarna är flygfärdiga mot slutet av sommaren och således mindre beroende av mamma så blir de tystare.

 

Fladdermöss inomhus

När ungarna lär sig flyga och orientera, så blir det ibland fel och de kommer av misstag och vilsna in i bostadshus. Ingen panik, öppna fönstret och släck lampan så flyger den snart ut. Hittar du däremot en fladdermus liggande på golvet, ta på dig en handske och lyft ut den. Häng den gärna (uppochner) på skuggsidan av ett träd. Prova gärna att ge den lite vatten också, till exempel med hjälp av en tesked, de blir nämligen lätt uttorkade.

Har du hittat en fladdermus som verkar skadad?

Kontakta oss, en lokal naturskyddsförening eller Viltrehab.

Naturvård

Ända sen människan blev bofast har fladdermöss följt oss. De bor i våra hus och jagar i kulturlandskapet. Betesmarker, glesa skogar och hagar har länge varit favorittillhåll för fladdermöss. Men i takt med att städer växer och fler människomagar ska mättas ökar problemen för många fladdermöss. Boskapens avmaskningsmedel och mediciner påverkar insekterna negativt, skogsbruket fragmenterar och utarmar skogen och de gamla gårdsbruken läggs ner till förmån för monokulturella jätteodlingar. Ett problem som har blivit mycket tydligt de senaste åren är den ökade belysningen. Allt från villatomter till kyrkofasader ska lysas upp och fladdermössen flyr. Endast ett fåtal arter blir kvar och jagar insekter i lampornas sken. Mångfalden och ekosystemet rubbas.

 De senaste tio åren har det skett en enorm utbyggnad av vindkraftverk, vilket har visat sig drabba fladdermöss. Mycket pekar på att fladdermöss faktiskt söker sig till vindkraftverken i jakt på insekter, och de omkommer antingen via direktkontakt med rotorbladen eller genom lungskador orsakade av snabba tryckförändringar som sker nära rotorbladen. Lyckligtvis börjar man nu kunna ringa in problematiken och identifiera utsatta arter samt känsliga områden och tidpunkter. Det är särskilt de högtflygande och flyttande arterna som är i riskzonen och nio av tio olyckor sker under varma, vindsvaga sensommarnätter. Genom att stänga av verken vid dessa tidpunkter kan problemen minimeras.

Varför ska vi värna om fladdermöss?

Ett svar är att det finns även pengar att spara. För några år sedan räknade man ut att fladdermöss årligen bidrar med ekosystemtjänster för 170 miljarder kronor i USA. De äter bland annat skadeinsekter på bomullsplantager och vinodlingar och fler och fler bönder börjar nu skapa förutsättningar för att locka fladdermöss till sina odlingar. Insektsätande fladdermöss äter också sjukdomsbärande myggor. Sjukdomar som denguefeber, west nile-feber och malaria sprids av myggor och hålls antagligen i vissa områden i schack av fladdermöss. Men framför allt är fladdermöss viktiga pollinerare och fröspridare. Fladdermössens pollinering av durian i Thailand och Malaysia är värd drygt 900 miljoner kronor årligen, och då är durian bara en av många fladdermuspollinerade fruktträd i Sydostasien